"Geleceğin için iyi seçim..."

İlkelerimiz

∗ Sınıfın bilgi düzeyine uygun ders işlenir. Sınıflar oluşturulurken 5-6-7.sınıflar 'H' sistemiyle

belirlenir.8.sınıflar ve lise gruplarında homojen derece grupları oluşturulur.

∗ Her öğrencinin kendine özgü olan öğrenme hızı tespit edilir ve öğrenci bu tanımlama

ekseninde öğrenme desteği alır.

∗ Bilim uygulama alanlarında teoriden ziyade uygulamaya ağırlık verilir. Buluş stratejisi etkin

olarak kullanılır. Öğrencinin birden fazla duyu organına hitap edilir.

∗ Resim, levha, grafik, film, slayt gösterisi vb. eğitim araçlarına yer verilir. Zaman zaman beyin

fırtınası tekniği uygulanır. Doğaçlama yoluyla dramatize çalışmaları yaptırılır.

∗ Müfredat zenginleştirilerek dersler bilgi, beceri, kavram, değer, tutum ve karakter eğitimi

temele alınarak öğrenci merkezli yaklaşımla işlenir.

∗ Öğrencilere araştırma becerisi kazandırılır. Bireysel ve grup araştırmasına yer verilir.

∗ Bir konu ile ilgili en az iki kaynaktan yararlanılması sağlanır. Bunun için okul içi kütüphane,

e-kütüphaneden yararlanılır.

∗ Derse hazırlık ve pekiştirme çalışmalarında işbirliğine dayalı araştırma ve birlikte çalışma

uygulamasına yer verilir.

∗ Konular işlenirken mümkün olduğunca somutlaştırılır. Örneğin: Uzunluk ölçüleri işlenirken

mutlaka ölçme yaptırılır.

∗ Modern öğretim uygulamalarında yer alan işbirlikçi öğretim, örnek olay yöntemi, probleme

dayalı öğretim, dramatizasyon teknikleri, mikro öğretim, proje temelli öğretim, kavram

haritaları, harita okuma ve yorumlama, hayal etme ve bunu yazı – resim – şekil olarak

anlatma, altı şapkalı düşünme… gibi uygulamalara yer verilir.

∗ Gerekli ve ilgili olan dersler ve konular laboratuvarlarda işlenir ve mutlaka bir sonuca

ulaşmaları sağlanır. (Çocuğun başarma arzusundan yararlanılır.)

∗ Öğretmen – öğrenci iletişiminde öğretmenin kendisini ve bu yolla dersini sevdirmesi sağlanır.

∗ Öğretilecek her bilgi mümkün olduğunca günlük hayatla ilişkilendirilir.

∗ Öğrencinin soru sorması teşvik edilir, sorulara öncelikle yine öğrencinin cevap vermesi

sağlanır; öğrenciler cevap bulamazsa, eksik kalırsa, hatalı olursa öğretmen dikkatlerini

çekerek devreye girer.

∗ Dersin eğlenceli hale getirilmesi sağlanır. Çocuğun yaşına uygun oyun stratejisine yer verilir.

“Bulmaca, bilmece, fıkra, atasözü, nedir bu? Kimdir bu?” gibi uygulamalar kullanılır.

∗ Öğrencilerin merak etmeleri sağlanır. Bunun için örnek olay, gösteri vb. uygulamalara yer

verilir.

∗ Her branştaki öğretmenler önce bireysel ve sonra zümre olarak derslerinin işlenişini etkili

hale getirecek uygulamaları belirler; zümrelerde tartışılır ve uygulama esasları belirlenir ve

planlanır.

∗ Öğretmenler arası rekabet yerine işbirliğine dayalı yarışmayı, okul olarak öne çıkmayı

destekleyecek uygulamalara yer verilir. Bunun için ekiple öğretim yöntemine yer verilir.

∗ Tüm öğretmen ve idarecilerin işlenecek derslerin öğretim program kitapları, öğretmen kılavuz

kitapları ve öğrenci ders kitaplarını dönem başındaki zümre çalışmalarında ayrıntılı bir şekilde

inceler. Bu çerçevede planlar ve uygular. Haftalık değerlendirme ve takip programıyla bu

çalışma sürekli kontrol edilir.

∗ Her ayın başındaki zümre öğretmenler toplantısında o ay işlenecek tema ve etkinlikler

incelenerek karakter eğitimini destekleyecek değişiklik ve yeniliklere yer verilir.

∗ Çocuk eğitimi, herkesten önce anne babalar tarafından ele alınmadıkça ve değişim tabandan

desteklenmedikçe müfredattaki değişim mükemmel de olsa fazla işe yaramayacaktır. Anne

babaların ve öğretmenlerin eğitime bakış açılarını yeniden gözden geçirmelerini sağlayacak

eğitim programları düzenlenir.

∗ Her çocuk eşsizdir ve zekâ, kişilik, sosyal, fiziki ve manevi boyutlarıyla doğuştan getirdiği

muhteşem bir potansiyele sahiptir. Eğitim sistemimiz, insanın birbirini etkileyen ve birbirini

tamamlayan bu beş boyutun gelişimini hedefleyen uygulamalardan oluşmaktadır.